Производи

Watertec Доо, моментално има договорено соработка со Маргони Доо за брендот Ладна вода и со Центро Фрута- Виниза за брендот Евина. Подолу можете да ги пронајдете составите на водата.

Ладна

Она што ја издвојува Ladna од останатите води е нејзиниот совршено избалансиран хемиски состав. Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за децата уште од најмала возраст.

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,07
Калиум (K+) 0,86
Калциум (Ca2+) 14,40
Магнезиум (Mg2+) 2,62
Хлориди (Cl-) 2,50
Сулфати (SO42-) 9,80
Бикарбонати (HCO3-) 45,60
Сув остаток 59,00

Квалитетот на Ladna e под постојан стручен надзор од страна на погонската лабораторија, а редовно се контролира и од страна наИнститутот за јавно здравје на Република Македонија. Производството на Ladna е HACCP сертифицирано од страна на реномиранoто сертификационо тело SGS, сертификат SGS HU11/6011 и ISO сертифицирано, сертификатSGS HR11/0482. Ladna е одобрена од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија и е заведена во регистарот на производители под број 13-69.

Евина

Eвина – природна минерална вода погодна за мали и средни претпријатија поради ниската цена, но и поради извонредниот баланс кој помага за поголема издржливост во работните задачи.

1 литар негазирана минерална вода соджи: Аниони: хлориди 26мг/л, сулфати 56мг/л, бикарбонати 390 мг/л, сув остаток 401 мг/л Катиони: натриум 84 мг/л, калиум 10.8 мг/л, калциум 43.2 мг/л, магнезиум 13.7 мг/л.
1 литар газирана минерална вода соджи: Аниони: хлориди 103 мг/л, сулфати 120 мг/л, бикарбонати 3230 мг/л, сdsdув осaddтаток 1670 мг/л Катиони: натриум 26.1 мг/л, калиум 12 мг/л, калциум 470 мг/л, магнезиум 148 мг/л.
Полнета на извориште „Топлик“